Начало | История | Консултантски Услуги | Клиенти | Полезни Връзки | Контакти

Системи за управление на:

Качеството (СУК)
Околната среда (СУОС)
Информационна сигурност (СУИС)
Здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ)
Енергията (СУЕ)
Безопасност на храни (СУБХ)
Лична информация (СУЛИ)
Знанията (СУЗ)
Риска (СУР)
IT услуги (СУИТУ)
Информационни и комуникационни технологии за сигурност (СУИКТС)
Надеждността на технологични системи (СУНТС)
Сигурността по веригата на доставката (СУСВД)
Услуги
ИТ консултации
Компютърни консултации
Мрежови консултации

Обучение

БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол

 
Обхват
  • Този европейски стандарт определя общите критерии за компетентност на безпристрастни органи, извършващи проверка, независимо от участващия сектор. Той също така определя критериите за независимост.
  • Стандартът, предназначен за употреба от органите за контрол и техните органи по акредитация, както и други организации, ангажирани с признаването на правомощията на органите за контрол.
  • Този набор от критерии, може да бъде тълкуван, когато се прилага за определени сектори, или за инспекция при експлоатация.
  • Този стандарт не се отнася до изследователските лаборатории, сертифициращите органи и декларацията на доставчика за оценяване на съответствие, които се съдържат в други европейски стандарти от серията EN 45000.

Всички органи за контрол трябва да извършват вътрешни одити на бизнес процесите и ефективността на проверките, които дават обратна връзка за управление по отношение на ефективното изпълнение на делегираните им процедури и да гарантират доставките на компетентни услуги на своите клиенти. Акредитиращият орган трябва да провери не само, че персонала на всички нива е внедрил описаните процеси, но също така, че системата и процесите, са в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012. От вътрешните одитори следователно се изисква разбиране на стандарта и свързаните указания за ефективен одит.